Skip to main content

Handelsbetingelser

Produkter og rådgivning udbydes af RApohr, Dronninggårds Alle 136, 2840 Holte, CVR-nr. 37686662.

Nærværende handelsbetingelser er gældende for enhver ydelse, uanset karakter og omfang, fra RApohr, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Nærværende handelsbetingelser gælder, uanset om aftalen er indgået via e-mail, telefon eller på anden vis.

Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til ydelsen fra kundens side, anført i f.eks. kundens ordreafgivelse, udbudsmateriale eller i kundens indkøbsbetingelser, er ikke bindende for RApohr, medmindre RApohr udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået med vilkårene, herunder at disse indebærer en fravigelse af nærværende forretningsbetingelser. 

Kontakt:
Kontakt os via ska@rapohr.dk
Eller ring på 30 25 19 00

TILBUDSRÅDGIVNING

Opgavens afgrænsning og udførelse

RApohr forpligter sig til at levere en kvalificeret ydelse til aftalt tid og i aftalt omfang. Medmindre andet er anført i aftalebrevet, er alle datoer, som RApohr har angivet, alene skønsmæssige. RApohrs ydelser er beskrevet i aftalebrevet. 

Stemmer RApohrs ordrebekræftelse/aftale ikke overens med kundens bestilling, skal kunden straks reklamere. I modsat fald vil kunden være bundet af ordrebekræftelsens/aftalens indhold. 

Såfremt RApohr udfører andet arbejde for kunden end det, som specifikt er anført i aftalebrevet, da skal RApohr være berettiget til særskilt honorar for dette arbejde. 

Elektronisk kommunikation

Parterne er indforstået med, at elektronisk kommunikation kan være usikker, og at oplysninger og data kan blive ødelagt, og at meddelelser og information kan komme til uvedkommendes kendskab. RApohr er ikke ansvarlig for tab eller skade, der måtte opstå som følge af anvendelse af elektroniske data, internet, programmer o.l.

Parternes forpligtelser

Kunden forpligter sig til at stille alle relevante oplysninger for opgavens udførelse til rådighed for RApohr rettidigt og efter forudindgået aftale imellem parterne. Kunden sikrer, at relevante medarbejdere medvirker aktivt i forbindelse med opgavens udførelse. 

Forsinkelser

Parterne underretter hinanden straks, når der foreligger risiko for forsinkelse. Ved forsinkelse skal parterne bestræbe sig på at indhente det forsømte hurtigst muligt. RApohr har intet ansvar for forsinkelser i opgavens udførelse, der må tilskrives kundens forhold.

RApohr er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved løsningen af en opgave. RApohr hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. RApohrs erstatningsansvar kan ikke overstige RApohrs honorar for udførelsen af den pågældende opgave uanset om ansvaretkan gøres gældende for flere enkeltstående forhold. Er udførelsen opdelt i faser, er RApohrs erstatningsansvar maksimeret til honoraret for udførelsen af den pågældende fase af opgaven.

Fortrolighed

RApohr behandler alle materialer, oplysninger m.v. om Kunden og dennes forretningsmæssige forhold fortroligt. Intet materiale, der måtte komme i RApohr’s besiddelse ved udførelse af opgaven omtales, vises eller videregives til tredjepart, med mindre dette særskilt aftales med Kunden.

Kunden er i forbindelse med opgavens udførelse forpligtet til ikke at misbruge eller videregive oplysninger om RApohr’s interne forhold, metoder, værktøjer mv. som Kunden bliver bekendt med.

Priser
Rapohr henvender sig udelukkende til erhvervslivet og alle priser er derfor angivet i danske kroner eksklusiv moms. Rådgivningsydelser tilbydes til fast pris eller timepris til de til enhver tid fastsatte timesatser. Indeksregulering foregår en gang om året. Vi bestræber os på at varsle om reguleringer i god tid.

Med mindre der er aftalt et fast honorar, er RApohrs angivelse af honoraret udtryk for et skøn. 

Såfremt RApohr har angivet et fast honorar ved aftaleindgåelsen, så bygger det på de forudsætninger, som parterne har angivet ved indgåelse af aftalen. Det følger heraf, at selv om der er aftalt et fast honorar, er RApohr berettiget til i følgende situationer at foretage korrektioner af det beregnede honorar:

  1. Forudsætningerne for levering af ydelsen er ændret 
  2. Forudsætningerne var ikke korrekte eller fuldstændige 
  3. Omstændighederne jf 1) og 2) kan tilskrives Kunden, udbyder eller forhold, som Kunden er ansvarlig for
  4. Materialer og information Kunden stiller til rådighed er forsinkede i henhold til aftale, eller de er ikke korrekte eller fuldstændige

Timepriser og korrektioner bliver opgjort pr. påbegyndt halve time til den aftalte timepris. 

Faktura fremsendes til Kunden efter opgavens udførelse og betales netto kontant inden 14 dage. Ved større opgaver og ved opgaver, der tidsmæssigt strækker sig over en længere periode, faktureres der løbende pr. måned for det udførte arbejde.

Betalingsbetingelser er netto 14 dage.

Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden rente svarende til 0,60 % pr. påbegyndt kalendermåned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato, samt et gebyr på 100 dkr, indtil beløbet krediteres RApohrs konto i RApohrs pengeinstitut.

Ansvar 
Det er altid udelukkende kundens eget ansvar at holde sig ajour omkring de krav, der fremgår af det udbudsmateriale, I skal svare på. Rapohr udfører ikke juridisk rådgivning. Rapohr kan ikke stilles til ansvar for fejlagtig eller mangelfuld rådgivning, uanset om denne fører til et økonomisk tab hos kunden. 

Workshops, kurser, foredrag og events
Framelding/Aflysning: Ved mindre end 14 dage til afholdelse kræves 50 % i gebyr. Ved mindre end 7 dage til afholdelse gives der ingen refusion.

Ved åbne kurser afholdt af RApohr er du er altid velkommen til at overdrage din plads til en anden. Kontakt os da med information om, hvem der overtager din plads.

Aflysning
Vi forbeholder os ret til at aflyse workshops, kurser, foredrag & events ved sygdom, eller andre uforudsete hændelser. Det vil i tilfælde af aflysning være muligt at vi finder en ny dato, alternativt at få pengene retur såfremt der er betalt forud.

DIGITALE YDELSER

Betaling og levering
Du kan betale med VisaDankort, VISA, American Express, JCB, Discover, Diners og Mastercard.
Du modtager straks efter købet en faktura på email til den opgivne email-adresse.
Vi gemmer aldrig dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

Online produkter leveres straks efter køb via email eller med adgangskode til et lukket forum. Det digitale produkt fremsendes til den email, som køber har indtastet i ordre-feltet.

Emailadressen kan altid ændres under “din profil” når du er logget ind i Simplero.

Rettigheder
Køb af online-produkter, -webinarer og andre digitale arrangementer hos Rapohr er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven, nærmere betegnet “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2, jf. § 9 stk. 2 nr. 2a.”

Alle rettigheder til kurser (online eller live), foredrag og online-produkter, tekster og billeder tilhører Rapohr.

Ved køb opnås én licens pr. købte produkt.

Alle online-produkter er personlige og må derfor ikke sælges, udlånes eller gives væk eller på anden måde distribueres uden forudgående skriftlig aftale med Rapohr.

Priser & gebyrer
Rapohr henvender sig udelukkende til erhvervslivet og alle priser er derfor angivet i danske kroner eksklusiv moms.

Der er naturligvis ingen betalingsgebyrer.

Rapohr er berettiget til at fakturere betalingen for den aftalte ydelse, når leveringen er sket. Forfaldstiden for betaling er netto 14 dage.

Returret
Der ydes 14 dages returret. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på ska@rapohr.dk og du vil få alle pengene tilbage.
Bemærk: Ved køb af digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket, bortfalder de 14 dages fortrydelsesret.